Toimintalinja

1 Seuran visio

Liikunnan iloa kaikille!

Imatran Liikuntaseuran tavoite on ollut vuodesta 1952 tarjota kaikille tasapuolisen liikunnan mahdollisuus kuntoon, ikään ja sukupuoleen katsomatta.

Seura luo monipuolisen, laadukkaan ja laajan toimintansa pohjalta hyvät edellytykset jäsenilleen harrastaa liikuntaa. Tavoitteenamme on, että kaikki saavat kokea liikunnan iloa ja onnistumisen elämyksiä.

2 Seuran arvot

Yhdessä

 • Yhteisöllisyys
 • Onnistumisia yhdessä toimien
 • Avoimuus
 • Toiminnan kehittäminen

Iloiten

 • Ilon kautta ja elämyksiä kokien
 • Innostus ja inspiraatio
 • Into kehittyä ja olla edelläkävijä
 • Itsensä voittaminen

Arvostaen

 • Kaikkien hyväksyminen
 • Toisten kunnioittaminen
 • Kannustaminen
 • Toimintaa kaikille

Vastuullisesti

 • Laadukkuus
 • Eettisyys
 • Lapsilähtöisyys

3 Seuran eettiset linjaukset

Lasten ja nuorten ryhmissä opitaan voimistelun ja liikunnan perustaitoja leikkien ja iloiten.

Taataan onnistumisen elämyksiä yhdessä toimien.

Kannustetaan terveellisiin elämäntapoihin.

Kaikilla on tasavertainen mahdollisuus harrastaa liikuntaa taidoista riippumatta.

Ohjataan valmentajat ja ohjaajat pitämään yllä laadukasta toimintaa kouluttautumalla.

Seuran omista nuorista pyritään kasvattamaan tulevia ohjaajia ja seuratoimijoita.

Arvostetaan seuratoimijoita kannustamalla ja kiittämällä.

4 Seuratoiminnan tavoitteet

4.1 Viihtymiseen ja ilmapiirin liittyvät tavoitteet

Pyritään takaamaan laadukkaalla toiminnalla motivoituneita jäseniä liikkumaan ja osallistumaan muuhun seuratoimintaan.

Osataan kannustaa ja ottaa vastaan kannustusta ja kiitosta.

4.2 Eettiset tavoitteet

Opastetaan ottamaan liikunta elämäntavaksi ja korostetaan terveellisen ravinnon hyötyjä ja painotetaan päihteiden haittavaikutuksia.

4.3 Taloudelliset tavoitteet

Kannustetaan jäseniä osallistumaan talkootoimintaan, jotta seuran kausimaksut pystytään pitämään kohtuullisella tasolla.

Seuran toiminta on taloudellisesti kannattavaa, mutta voittoa tavoittelematonta.

4.4 Urheilulliset tavoitteet

Tuetaan lasten ja nuorten motorisia taitoja.

Voimistelukouluryhmissä vahvistetaan perusvoimistelutaitoja painottaen erityisesti telinevoimistelua.

Kaikilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin, mutta se ei ole välttämätöntä.

Jokainen saa liikkua tasavertaisesti omalla tasollaan.

5 Seuran toimintaperiaatteet

1. Tarjotaan monipuolista ja laadukasta liikuntaa aikuisille ja eri-ikäisille lapsille ja nuorille.

Seuramme lapsista ja nuorista huolehditaan ja välitetään.

Tunnit ovat turvallisia, huolella suunniteltuja ja valmisteltuja.

Ohjaajia koulutetaan riittävästi.

Ilmapiiri tunneilla on positiivinen, jonne jokaisen on helppo tulla.

Seuran jäseniä kohdellaan tasavertaisina.

Tarjotaan jäsenille eri taitotason tunteja.

Kannustetaan lapsia ja nuoria myös muihin harrastuksiin. 

2. Toimistopalvelut ja viestintä on tärkeässä roolissa.

Huolehditaan toimistopalveluiden riittävästä saatavuudesta.

Toimistosta saa ajan tasalla olevaa tietoa ja laadukasta palvelua.

Jäsenistöä ja ohjaajia tiedotetaan säännöllisesti ja avoimesti seuran toimintaan liittyvistä asioista eri viestintäkanavien kautta.

3. Seuran johtokunta ja ohjaajat luovat hyvän esimerkin ilmapiirin.

Seuran toimijoita kunnioitetaan ja kiitetään.

Ohjaajia palkitaan vuosittain.

Seuratoimijat edistävät hyvällä esimerkillään terveitä elämäntapoja.

Seuratoimijat korostavat jäsenistölle talkootyön merkitystä varainhankinnassa.

Johtokunta edistää toiminnallaan seuran näkyvyyttä kaupunkikuvassa.

6 Seuran toimintamuodot

6.1 Aikuisten ryhmäliikunta

Tarjotaan useita erilaisia ja -tasoisia aikuisten ryhmäliikuntatunteja viikoittain.

6.2 Lasten ja nuorten liikunta

1. Perheliikunta 1-4 v.

1-4 v. lapsi ja aikuinen

2. Harrastetelinevoimistelu

Voimistelukoulut 

Hiput 4-5 v.
Kupari 6-7 v.
Pronssi 7-8 v.

Tasoryhmät

Pronssi 9 v. ja vanhemmat
Hopea 9 v. ja vanhemmat
Kuilta 9 v. ja vanhemmat

3. Kilpatelinevoimistelu

Tasoryhmät

Kilpa B
Kilpa B/C

4. Harrasteliikunta

Perhegym 4-6 v. (lapsi ja aikuinen)
Volttikoulu 7-10 v.
FreeGym 10 v. ja vanhemmat

Nuorilla on mahdollisuus osallistua aikuisten ohjattuihin ryhmiin sekä toimia lasten ryhmissä apuohjaajina.

7 Organisaatio

JohtokuntaPuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja
Johtokunnan sihteeri
Jäsen/ leikekirjan hoitaja
Jäsen
Varajäsen
Varajäsen
ToimistoToiminnanjohtaja
ErikoistehtävätTähtiseuravastaava
Tapahtumavastaava
Kilpailuvastaava
Koulutusvastaava
Talkoovastaava
Aikuisten liikuntaAikuisten ryhmäliikunnan vastuuhenkilö
Aikuisten liikunnan ohjaajat
Lasten ja nuorten liikuntaLasten ja nuorten harrasteliikunnan vastuuhenkilö
Kilpatelinevoimistelun vastuuhenkilö
Lasten ja nuorten liikunnan ohjaajat

 

8 Pelisäännöt

Lasten ja nuorten ryhmissä käydään aina kauden alussa pelisääntökeskustelut, joissa tutustutaan seuran toimintalinjauksiin ja sovitaan yhteisistä pelisäännöistä harrastajien, ohjaajien ja huoltajien kesken. Ohjeistuksessa seurataan Olympiakomitean vastaavia käytäntöjä.

9 Ongelmatilanteiden ratkaisupolku

Mikäli seuran toiminnassa ilmenee ristiriita, pyritään se ratkaisemaan seuran sisällä mahdollisimman pian siinä toiminnassa, jossa ongelma syntyy. Jotta esimerkiksi lasten ja nuorten ryhmän osallistujien, vanhempien ja ohjaajien hyvä henki harrastuksen suhteen säilyy, ongelmatilanteisiin on tärkeää reagoida nopeasti ja löytää aina ratkaisu.

Ongelmanratkaisupolku:

1. Ongelmat pyritään ratkaisemaan ohjaajan ja ryhmän jäsenten kesken.

2. Ohjaaja informoi toiminnan vastuuhenkilöä välittömästi ongelmatilanteista.

3. Ohjaaja ottaa yhteyttä vanhempiin.

4. Tarvittaessa vanhemmat kutsutaan yhteiseen tapaamiseen.

5. Vanhempia kannustetaan ensisijaisesti hoitamaan ongelmatilanteet ohjaajan kanssa. Tarvittaessa vanhemmat voivat olla yhteydessä toiminnan vastuuhenkilöön tai toiminnanjohtajaan. Ongelmatilanne voidaan tuoda myös johtokunnan käsiteltäväksi, jos siihen ei muuten saada ratkaisua.

PDF-tiedostoILse_säännöt.pdf (1.7 MB)
Seuran säännöt